Vítejte na stránkách konzultační a poradenské agentury PIONS

Skončilo programové období 2007 – 2013 a v současné době vrcholí příprava České republiky na čerpání evropských dotací v novém programovacím období 2014 – 2020. Částka, kterou bude ČR moci čerpat, se bude pravděpodobně pohybovat nad 20 mld. EUR (tedy cca 525 mld. Kč neboli 75 mld. Kč ročně). Hlavní změnou je podstatné snížení (sjednocení) stávajících 7 Regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu pod jeden zastřešující Integrovaný regionální operační program.

Integrovaný regionální operační program

- Regionální rozvoj Cestovní ruch
- Zkvalitnění veřejných služeb
- Posílení institucionální kapacity veřejné správy

Operační program Doprava

- Dopravní infrastruktura na celostátní úrovni
- Telematické aplikace v dopravě

Operační program Životní prostředí

- Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
- Zlepšování kvality ovzduší
- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
- Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Energetické úspory

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- Výzkum, vývoj, inovace
- Podpora malých a středních podniků
- Rozvoj ICT

Operační program zaměstnanost

- Podpora zaměstnanosti a adaptability
- Sociální začleňování, sociální inovace
- Efektivní veřejná správa

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

- Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
- Rozvoj vysokých škol
- Podpora celoživotního učení

Operační program Praha – pól růstu

- Rozvojové projekty realizované na území hl. m. Prahy
- Místní dopravní infrastruktura
- Podpora inovací v podnikání
- Program rozvoje venkova
- Mezinárodní a meziregionální operační programy

Sjednoceny budou „pražské“ operační programy i programy zaměřené na rozvoj školství, vědy a výzkumu. Bez významnější změny oproti současnému stavu zůstanou operační programy zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury, ochranu životního prostředí, podporu podnikání, vzdělávání v soukromé sféře, rozvoj venkova a programy mezinárodní a meziregionální spolupráce.

Podívejte se na ukázky našich úspěšných projektů zde.