Dotace pro podnikatele - 1. pololetí 2020

PIONS s. r. o. je profesionální partner se stabilní působností po celé ČR, a více jak desetiletou praxí. Poskytujeme komplexní služby zaměřené na dotační poradenství a veškeré ostatní služby související s problematikou dotací a jejich získáváním. Pro naše zákazníky samozřejmě zajistíme zpracování výběrových řízení na dodavatele, analýzy, audity a veškeré administrace s tím spojené, v neposlední řadě zprostředkování kontaktu se státní správou a samosprávou.

Program Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID19

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 a ve vymezených případech i podpora vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

 Více informací »

Technologie COVID 19

Podpora podnikatelské činnosti zaměřené na výrobu zdravotnických prostředků. Zejména půjde o projekty, které mají přímou souvislost s bojem proti dalšímu šíření koronaviru prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení. K dispozici bude celkem minimálně 300 milionů korun.

 Více informací »

Partnerství znalostního transferu – Výzva VI

Výzva směřuje na na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

 Více informací »

Služby infrastruktury – Výzva VII

Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

 Více informací »

Vysokorychlostní internet – Výzva IV

Cílem programu je rozšíření moderní infrastruktury sítí nové generace a spolehlivé poskytování vysokorychlostní služby elektronických komunikací.

 Více informací »

Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)

Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

 Více informací »

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

 Více informací »

Úspory energie v SZT – Výzva IV

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

 Více informací »

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

 Více informací »

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

 Více informací »

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva V

Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

 Více informací »

Proof of Concept – Výzva III

Cílem Výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

 Více informací »

Obnovitelné zdroje energie – Výzva V

Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

 Více informací »

Smart grids I – Výzva V

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

 Více informací »

Úspory energie – Výzva V

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

 Více informací »

Nemovitosti – Cestovní ruch – Výzva IV

Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

 Více infomrací »

Inovační vouchery – Výzva IV

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

 Více informací »

Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na stávající vývoj v oblasti šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní. V návaznosti na další vývoj a omezení způsobené aktuální situací může dojít k obdobnému opatření i u výzev, u nichž je ukončení příjmu žádostí plánováno na květen 2020.

 

Dovolujeme si Vám nabídnout prostřednictvím Energetického-vodárenského inovačního klastru (EWIC), jejímž členem je i naše společnost, nabídku obličejových masek ANTICOVIR FACE MASK – SIMPLE (AFM-S), které oproti klasickým maskám vydrží až 24 hodin a jsou voděvzdorné. Více informací na info(na)ewic(tecka)cz