Content is in your prefered language as well

Switch content

Grantové poradenství

Komplexní služby a poradenství pro získání dotačních prostředků z fondů EU.

Spolupráci nad projekty lze rozdělit do několika fází

Analýza grantových titulů

Základem budoucího úspěchu je důkladná znalost vaší firmy, vašich plánů, vizí a cílů, ať již v krátkodobém, či dlouhodobém horizontu. Na základě těchto informací nalezne PIONS pro vaše záměry evropské nebo národní dotační tituly pro všechny uvažované alternativy projektů. Dále také stanoví přesná pravidla a zpracuje časový harmonogram pro získání zdrojů z relevantních dotačních programů.

Příprava a zpracování dotační žádosti

Pro vybrané dotační tituly připravíme a zpracujeme žádosti a přílohy včetně:

 • ekonomických rozborů a plánování (v úzké spolupráci s odbornými pracovníky klienta a dalšími potenciálně se účastnícími subjekty),
 • technické projektové dokumentace (v těsné spolupráci s klientem a jeho případnými partnery),
 • konzultací postupu i žádosti jako takové se zástupci hodnotících orgánů, jakož i sledování procesů hodnocení žádosti v komisích a orgánech hodnotící instituce,
 • zajištění energetického auditu (prostřednictvím našich energetických auditorů, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti).

Výběrové řízení

V průběhu výběrového řízení poskytneme a zajistíme:

 • Expertní poradenství - na základě našich zkušeností, v souladu se zákonem a dle vašich požadavků nastavíme podmínky výběrového řízení tak, aby vedlo k výběru té nejvhodnější nabídky.
 • Organizační a metodické poradenství.
 • Administrativní činnosti.

Máme dlouholeté zkušenosti s administrací výběrových řízení, která podléhají pravidlům pro rozdělování peněz z EU.

Dotační management

Kladné rozhodnutí o podpoření žádosti ze strany státních úřadů ještě nezaručuje úspěšné uskutečnění projektu jako takového.  Administrativa spojená s čerpáním finančních prostředků může být mnohdy náročnější než jejich získání samotné. Při vlastní realizaci projektu se tak staráme o:

 • Projektové řízení.
 • Komunikaci směrem k řídicím orgánům (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, závěrečné vyhodnocení, audit).
 • Průběžný monitoring projektu.
 • Vypracování hodnotících zpráv.