Content is in your prefered language as well

Switch content

Dotační příležitosti: Životní prostředí pro podnikatele a samosprávy

Potřebujete obnovit vodovodní síť, trápí vás odpadní hospodářství nebo nebezpečné odpady? Níže naleznete inspiraci a možnosti financování z dotačních programů.

Dotace ve výši 25% až 85%

Dotace na životní prostředí pro samosprávu a podnikatele například na:

  • hospodaření s vodou (kanalizace, ČOV, odpadní vody, vodovody, úpravny pitné vody)
  • oběhové hospodářství (kompostéry, nádoby na textil, re-use centra, sběrné dvory, kontejnery na separovaný odpad, třídicí linky, zařízení na materiálové a energetické využití odpadů, bioplynové stanice, nakládání s nebezpečnými odpady apod.)
  • adaptace na změnu klimatu (sídelní zeleň, vodní prvky, protipovodňová opatření, zadržení srážkové vody, prevence sesuvů půdy)
  • zvýšení kvality ovzduší (snížení emisí podniků, systémy monitoringu ovzduší apod.)

Programy, které Vám mohou pomoci s Vaším projektem

  • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
  • Ministerstvo zemědělství (MZe)
  • Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
  • Státní fond životního prostředí (SFŽP)